بخشنامه ها

پاسخ استانداری به درخواست انجمن در جلسه مورخ 1401/10/11 مطرح شد: کاهش ظرفیت تولید کارخانجات کاشی و سرامیک در جلسه مورخ 1401/09/26 تصویب شد: افزایش 20 درصدی محصولات تولیدی کاشی و سرامیک

رویدادهای پیش رو

CEVISAMA کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی

اعضای انجمن کاشی و سرامیک ایران