پارسنام مدیر عامل: امين کامرانی

آدرس: ارسباران- پالک 91 55237822خ شريعتی - باالترازپل سيدخندان- خ جلفا -خ

تلفن: 22872883 22883447-9

فکس: 22873163 22872872