نگارنام مدیر عامل: فرزاد فروزبخش

آدرس: ساختمان کاشی نگاراصفهان – خيابان ارغوانيه- بعد از بيمارستان فارابی-

تلفن: 32116000 031