سرام نگارنام مدیر عامل: اميررضا زارع

آدرس: کد پستی: 8553534193ساوه – شهر صنعتی کاوه – انتهای خيابان 91 – پالک 51

تلفن: 42345456 086

فکس: 42345456