برلیان رفسنجاننام مدیر عامل: يزدیپور سيد رضا حسينی نژاد

آدرس: پالک4-طبقه6-واحد23ميدان محسنی-خيابان شاه نظری-کوچه نازآفرين-

تلفن: 22263399

فکس: 22263398