گزارش سومین جلسه هيأت مديره انجمن با مديران عامل شرکتهاي مستقر در استانهاي قزوين، تهران و مرکزي


...

جهت بررسی و رفع موانع و چالش های موجود شرکتهاي مستقر در استانهاي قزوين، تهران و مرکزي جلسه هيأت مديره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور  با حضور مديران عامل شرکتهاي مستقر در استانهاي قزوين، تهران و مرکزي  برگزار گردید. 
به گزارش خبرگزاری انجمن کاشی و سرامیک کشور: 
سومين جلسه هيأت مديره در سال جاري  با حضور اعضاي هيأت مديره انجمن مرتضی صفدري زاده، محمد تقی خالقيه، سعید رضا کريم نژاد، جلال فاتحی، سیدرضا حسيني نژاد، سحر  گلکار و بهنام عزیززاده و مديران عامل شرکتهاي کاشي البرز، آپادانا سرام، کاشي سعدي، سينا کاشي، کاشي پارس، ارم چهلستون، نگارگستر جاويد، سرام نگار و نمايندگان اداره کل سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت توزيع برق منطقه اي استان قزوين در 27 خردادماه سالجاری  درخصوص بررسي مسائل و مشکلات کارخانجات در محل شرکت کاشي البرز قزوين برگزار گرديد.
در این جلسه رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور اظهار داشت: سياست انجمن از برگزاري جلسه با شرکتهاي مستقر دراستانها ايجاد همگرائي و هم افزائي بيش از پيش با شرکتها به منظور استماع مسائل و مشکلات و پي گيري حل آنها با حضور مسؤلين استاني مي باشد.


در این جلسه در خصوص قطع برق واحدهاي توليدي با حضور نماينده شرکت توزيع برق منطقه اي استان قزوين مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در ادامه جلسه اعضاي هيأت مديره انجمن تأکيد نمودند با توجه به سرمايه گذاري های صورت گرفته توسط شرکتها جهت توليد وايجاد اشتغال، وزارت نيرو مؤظف است برق واحدهاي توليدي را تأمين نمايد. 
 در  ادامه جلسه موضوع فعال شدن کميته هاي استاني انجمن مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مصوب گرديد نمايندگان استاني انجمن که قبلأ تعيين و به سازمانها در استانها معرفي گرديده اند جهت تشکيل کميته هاي استاني اقدام و مسائل و مشکلات را پي گيري و به منظور پي گيري مضاعف به دفتر انجمن گزارش نمايند.
 
همچنین در ادامه این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات صادرات بررسی و تبادل نظر گردید و پيشنهاد گرديد شرکتها به جاي دپوي محصولات در انبارها ، محصولاتشان را در پايگاه هاي صادراتي نظير کشور عمان دپو نموده و اقدام به صادرات به بازارهاي صادراتي نمايند.
در پایان جلسه موضوع عضويت انجمن در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي ايران مطرح و پس از تشريح اقدامات صورت گرفته و مزاياي عضويت انجمن در اتاق و داشتن کرسي جهت بهره مندي ازخدمات اتاق در پيشبرد اهداف صنعت و حل مسائل و مشکلات شرکتها، مصوب گرديد انجمن به عضويت اتاق ايران درآيد.

 

مطالب مرتبط