گزارش جلسه هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور با هیات مدیره انجمن سرامیک ایران


...

 

گزارش جلسه هيأت مديره انجمن صنفي توليد کنندگان کاشي و سراميک کشور

 با  هيأت مديره انجمن سراميک ايران

مورخ 11 دی ماه 1401

حاضرین: آقایان: صفدری‌زاده ، حسن زاده ، کارگر شریف ، همتي ،  زارع شاهي ،حسيني نژاد يزدي پور، خانم گلکار و آقاي عزیززاده از انجمن  وآقايان : زجاجي ، سالاريه ، مقصود پور، محمد زاده ، ياسمي وخانم عليشاهي از انجمن علمي سراميک ايران 

جلسه مشترک انجمن صنفي توليد کنندگان کاشي و سراميک کشور و انجمن سراميک (علمي) ايران به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص همکاري هاي مشترک در تاریخ 11 دی ماه 1401 در محل دفتر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور برگزار و موارد بشرح ذیل توسط حاضرین مطرح گردید.

1) در ابتداي جلسه آقای عزيززاده مدير انجمن در خصوص برگزاري جلسه اظهارداشت: نظر به همکاري مشترکي که با انجمن علمي در سنوات گذشته ازجمله برگزاري همايش بين المللي صنعت سراميک ايران در سال 1393 و همچنين حضور در هيأت مديره انجمن علمي و کارگروه تخصصي چيني و سراميک هاي ساختماني آن مجموعه داشتيم و پيرو برگزاري جلسه في مابين در حاشيه نمايشگاه بين المللي کاشي و سراميک  که در محل نمايشگاه هاي بين المللي شهرآفتاب درآبانماه برگزار شد، مقررگرديد جلسات مشترک به منظور تبادل نظر در خصوص توسعه ارتباط صنعت و

 

  دانشگاه و بهره مندي صنعت از توانمنديهاي انجمن علمي در خصوص مسائل و مشکلات صنعت ادامه يابد. طبعأ  مي توانيم کارهاي مشترکي را در حوزه هاي انرژي، محيط زيست، مواد اوليه، آموزش نيروي انساني و...در قالب پروژه هاي دانشگاهي تعريف کنيم و در جهت رفع مسائل و مشکلات اين صنعت گام برداريم.اين جلسه مي تواند فرصت مغتنمي براي طرح موضوعات وتعيين کميته مشترک جهت پي گيري طرح ها و موضوعات مورد بررسي باشد.

2- در ادامه جلسه آقاي صفدري زاده رئيس هيأت مديره انجمن اظهار داشتند : انجمن صنفي توليد کنندگان کاشي وسراميک به دنبال اين موضوع هست که يک کار علمي و تحقيقاتي در خصوص موضوعات مختلف در حوزه هائي نظير تأمين مواد اوليه، مشکل محيط زيست ، نيروي انساني و غيره که صنعت کاشي و سراميک مشکل دارد و يا ابداعات و نوآوريهاي علمي و فني که مي تواند در صنعت مورد استفاده قرار گيرد توسط انجمن علمي عملياتي گردد به نحوي که نتيجه آن ملموس و در صنعت تأثير گذار باشد.

 

3- در ادامه جلسه آقاي زجاجي رئيس هيأت مديره انجمن  سراميک ايران اظهار داشتند: انجمن سراميک ايران 30 سال پيش توسط تعدادي از اساتيد دانشگاه و پيش کسوتان صنعت سراميک ايران تأسيس گرديد و تاکنون 13 دوره هيأت مديره انجمن فعاليت داشته است، اين انجمن بر حسب وظيفه ذاتي خود که نشر و توسعه دانش صنعت سراميک در دانشگاه ، صنعت و براي متخصصان وکارشناسان و صنعتگران مي باشد به دنبال اين هست که نيازهاي علمي ، تحقيقاتي و مطالعاتي صنايع سراميک را در حوزه هاي مختلف شناسائي و در خصوص رفع آنها اقدام نمايد و هدف اصلي از برگزاري اين جلسه اين هست که ارتباط بين دو انجمن پررنگ تر شود و همکاريها گسترش يابد و در خصوص موارد ومشکلات صنعت، کارگروه تشکيل شود و انجمن علمي بتواند چند مورد ازمشکلات صنعت را در

 

قالب پروژه هاي تحقيقاتي و علمي وآموزشي به انجام برساند.

4- در ادامه جلسه اعضاي  هيأت مديره انجمن صنفي  توليد کنندگان کاشي  و سراميک کشور نقطه نظرات خود را در  خصوص همکاريهاي في مابين ارائه نمودند که به شرح ذيل جمع بندي گرديد:

 

1- نظر به اينکه صنعت کاشي وسراميک کشور ازتکنولوژي نوين و روز جهاني برخوردار مي باشد ولي نيروي انساني واحدهاي توليدي از نظر کسب مهارت و دانش فني متناسب با توسعه تکنولوژي و بکار گيري ماشين آلات آموزشهاي لازم را نديده اند، لذا فقرآموزشي و فرهنگي درصنايع مشهود مي باشد و لازم است در قالب کارگاه هاي آموزشي به پرسنل شرکتها آموزشهاي لازم داده شود.

2- درتعاملات و همکاري هاي في مابين بايد پروژه هائي تعريف و عملياتي گردد که نتيجه محور بوده و بتواند بخشي از نيازها و مسائل و مشکلات صنعت را برطرف نمايد.

3- نظر به اينکه انجمن سراميک ايران به عنوان يک انجمن علمي ارتباط مستمري با وزارت علوم و ساير     وزارتخانه ها دارد لذا مي تواند با بهره گيري از جايگاه علمي خود موارد و مشکلات صنعت و پيشنهادات کاربردي در حوزه صنعت کاشي و سراميک را در جلسات با دولت مطرح نمايد تا در سياست گذاري هاي صنعت کاشي وسراميک که توسط دولت انجام مي گيرد مؤثر واقع شود.

5- درادامه جلسه  هيأت مديره انجمن سراميک ايران نظرات و پيشنهادات خود را ارائه نمودند که به شرح ذيل جمع بندي گرديد:

1- انجمن علمي با داشتن بيش از 200 نفر دانش آموخته دکتراي تخصصي در حوزه صنعت سراميک ،علم مواد ، ديرگدازها و... مي تواند موارد و مشکلات صنعت را در قالب پروژه هاي تخصصي به انجام برساند.

2- تعريف نيازها و مسائل ومشکلات صنعت کاشي وسراميک تحت عنوان پروژه پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد از جمله راهکارها و اقداماتي است که مي تواند عملياتي گردد و باعث ترغيب اساتيد دانشگاه ها جهت مشارکت دراجراي پروژه ها شده و دستاورد آن ملموس و مؤثر باشد.

3- انجمن علمي پکيج هاي آموزش ضمن خدمت متنوعي براي تمام سطوح نيروي انساني در شرکتها را تهيه نموده است که مي تواند در آموزش پرسنل شرکتها مؤثر واقع شود.

4- برگزاري سمينارها و همايش هاي يک روزه با حضور اساتيد دانشگاه و متخصصين حوزه صنعت کاشي  وسراميک و همچنين دانشجويان اين رشته مي تواند در طرح مسائل و مشکلات و يا آموزش هاي لازم مؤثر واقع شود و از طرفي باعث ايجاد انگيزه دانش آموخته گان اين رشته جهت ورود به صنعت کاشي و سراميک گردد.

 

5- انجمن علمي تفاهمنامه اي را با انجمن ديرگداز در خصوص نيازهاي تحقيقاتي و علمي اين انجمن منعقد نموده

است و در حال پي گيري مي باشد لذا چنانچه انجمن کاشي و سراميک موضوعات آموزشي يا مطالعاتي خود را تعريف و به انجمن علمي محول نمايد، اين انجمن آماده اجراي آنها مي باشد.

6- موضوع محيط زيست از جمله مسائل مهمي است که صنعت کاشي و سراميک پيوسته گرفتار آن مي باشد. از طرفي در خصوص موضوع آب مصرفي در کارخانجات کاشي وسراميک با توجه به مطالعاتي که در مورد صنعت کاشي و سراميک کشور برزيل به عنوان سومين کشور توليد کننده کاشي و سراميک جهان صورت گرفته است نشان مي دهد که بيش از 70% توليد کاشي و سراميک در اين کشور به روش خشک انجام مي گيرد لذا با توجه به معضل کمبود منابع آب در کشور بخصوص در استانهاي خشک و نيمه خشک بايد بتوانيم از اينگونه کشورها در روش توليد محصولات الگو بگيريم.

 در پايان جلسه پس از ارائه نظرات و پيشنهادات و بحث و تبادل نظر در خصوص همکاريهاي في مابين ، مقرر گرديد انعقاد تفاهمنامه همکاري هاي مشترک توسط دبيرخانه دوانجمن مورد پي گيري قرار گيرد.    

مطالب مرتبط