تلاش قابل تقدیرانجمن کاشی و سرامیک در برگزاری نمایشگاه


...

 

تقدس نژاد مدیر نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب :

🔹با تلاش مجموعه انجمن کاشی و سرامیک ایران شاهد برگزاری نمایشگاه وزین و در خور شان این صنف بودیم در مجوعه نمایشگاه شهرآفتاب بودیم  آنچه حائز اهمیت است رضایت ذینفعان و بازدیدکنندگان از برگزاری این نمایشگاه بود
🔹بازخورد برگزاری این نمایشگاه باید در راستای بهبود سطح کیفی و ارتقای رضایتمندی بازدید کنندگان باشد  

🔹امسال این نمایشگاه به جهت کیفی و کمی رشدی چشمگیر  نسبت به سال گذشته داشت  و تلاش های انجمن کاشی و سرامیک  در برگزاری بیست و هشتمین دوره نمایشگاه قابل تقدیر است 

مطالب مرتبط