گزارش جلسه انجمن با کميته ماده 1 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص گلوله هاي سراميکي، جوهر چاپ و سيليکات زيرکونيوم


...

 

 

گزارش جلسه انجمن  با کميته ماده 1 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص گلوله هاي سراميکي، جوهر چاپ و سيليکات زيرکونيوم مورخ 23 بهمن ماه 1401

 

حاضرین : رئيس و اعضاي کميته ماده 1 دفتر مقررات صادرات و واردات،  کارشناسان گمرک ايران ،آقاي بند پي  از وزارت صمت، نماينده شرکت سيليکات گسترکاوه  و عزيززاده و کاظمي از انجمن.

پيرو پيشنهاد دفتر صنايع معدني وزارت صمت مبني بر افزايش سود بازرگاني واردات پودر سيليکات زيرکونيوم تعرفه26151010 از 1% فعلي به 11% ، جوهر چاپ ديجيتال تعرفه 32071030 از 6% فعلي به 16% و گلوله هاي سراميکي تعرفه هاي 69032030 و69099010 از 6% فعلي به 28% ، جلسه کميته ماده 1 در محل دفتر مقررات صادرات و واردات برگزار و موارد بشرح ذیل توسط حاضرین مطرح گردید:

1) در ابتداي جلسه نماينده وزارت صمت اظهار داشت: به منظور حمايت از توليد کنندگان داخلي مواد اوليه مزبور، به دفتر مقررات صادرات و واردات پيشنهاد داده ايم که سود بازرگاني اقلام فوق افزايش يابد تا توليد کنندگان کاشي وسراميک به جاي اقدام به واردات ، مواد مزبور را از توليد کنندگان داخلي تأمين نمايند. در ادامه جلسه نماينده شرکت سيليکات گسترکاوه گزارشي از ميزان توليد و ظرفيت بالقوه توليد زيرکونيوم توسط آن شرکت را ارائه نمود. در ضمن نماينده اي از طرف توليد کنندگان جوهر چاپ و گلوله هاي سراميکي در جلسه حضور نداشتند.

2) در ادامه جلسه آقاي عزيززاده  اظهار داشت: پيشنهاد وزارت صمت جهت افزايش سود بازرگاني اقلام مزبور پاک کردن صورت مسئله مي باشد و توجيه منطقي ندارد چرا که براي توليد کنندگان کاشي و سراميک که به عنوان مصرف کنندگان اقلام مزبور مي باشند سه موضوع مهم مي باشد: 1- کیفیت 2- قیمت 3- امکان تأمین. لذا من از اعضاي محترم کميته درخواست مي کنم به اين موضوع توجه کنند که توليد داخلي زيرکونيوم بين 3000 تا 3500 تن در سال مي باشد در صورتي که نياز واقعي کارخانجات حداقل 15000تن در سال مي باشد، لذا شرکتها ناچارند نياز واحد خود را ازمنابع خارجي تأمين نمايند ضمن اينکه به اين نکته بايد توجه شود که زيرکونيوم به مفهوم واقعي توليد داخل ندارد بلکه بصورت شن از منابع خارجي وارد شده و فقط خردايش مي شود وآن هم کيفيت لازم را ندارد و همواره مورد اعتراًض کارخانجات         مي باشد. در خصوص گلوله هاي سراميکي و جوهر چاپ هم همين مشکلات وجود دارد و اگر توليدات داخلي مکفي و باکيفيت و قيمت آن مناسب باشد دليلي ندارد که توليد کنندگان کاشي و سراميک اين مواد را با فرايند طولاني و مشکلات واردات از منابع خارجي تأمين نمايند.

 

 

لذا  با عنايت به توضيحات فوق و با استناد به دلائل ذيل مخالفت خود را با هرگونه افزايش سود بازرگاني اقلام فوق اعلام مي نمائيم:

1- سيليکات زيرکونيوم: عدم توليد مکفي زيرکونيوم در مقايسه با نياز کارخانجات کاشي وسراميک و پائين بودن کيفيت توليد داخل (بطوري که طبق اظهار شرکتها باعث کدر شدن محصولات مي گردد) و بالا بودن قيمت آن در مقايسه با مواد مشابه خارجی از جمله دلائلي است که توليد کنندگان کاشي و سراميک ناچارند زيرکونيوم مورد نياز واحد خود را به منظور حفظ کيفيت و تأمين به موقع از منابع خارجي وارد نمايند.

2) گلوله هاي سراميکي : - عدم توليد مکفي متناسب با نياز واحدها - بالا بودن  ضريب مصرف دو برابري توليدات داخلي نسبت به مشابه خارجي و تحميل هزينه اضافي به توليد کنندگان کاشي و سراميک به دليل افزايش مصرف - بالا بودن قيمت آن نسبت به خارجي و عدم تأمين به موقع از مواردي است که توليد کننده کاشي وسراميک ترجيح مي دهد اين مواد را از منابع خارجي تأمين نمايد.

3- جوهر چاپ ديجيتال :  کيفيت محصولات داخلي در مقايسه با منابع خارجي از نظر شفافيت، ثبات رنگ و...پائين بوده و موجب افت کيفيت محصولات مي گردد. از طرفي  موجب خرابي هد دستگاههاي چاپ که از قيمت بالائي برخوردار       مي باشند مي گردد، لذا واحدهاي توليدي خصوصا" شرکتهاي صادر کننده ترجيح مي دهند به منظور حفظ کيفيت و جلوگيري از خسارت به دستگاه هاي چاپ اين  ماده را از منابع خارجي تأمين نمايند.

در پايان آقاي عزيززاده اظهارداشتند:  ضمن احترام به توليد کنندگان داخلي مواد اوليه ،اولا" انتظار داريم وزارت صمت به عنوان متولي صنعت از 145 واحد توليد کننده کاشي  وسراميک حمايت نمايد. ما نبايد کيفيت صادرات بالاي 180 ميليون متر مربع کاشي و سراميک در سال را که ارزآوري قابل توجهي دارد و در جهت درآمد ملي و منافع ملي است، صرفا" با عنوان حمايت از چند واحد توليدکننده مواد اوليه تحت الشعاع قرار دهيم،ضمن اينکه اعتقاد داريم توليد کنندگان داخلي مواد اوليه در شرايط رقابتي رشد پيدا مي کنند نه در شرايط انحصاري.

لذا با عنايت به توضيحات فوق ، انجمن صنفي توليد کنندگان کاشي وسراميک کشور ضمن اعتراض به پيشنهاد مطرح شده توسط دفتر صنايع معدني مبني بر افزايش سود بازرگاني اقلام مزبور، مخالفت شديد خود را با هر گونه  افزایش سود بازرگانی زيرکونيوم ، جوهر چاپ و گلوله هاي سراميک اعلام مي دارد چرا که الزام واحدهاي توليدي به خريد مواد اوليه از توليد کنندگان داخلي با افزايش سود بازرگاني  مشکلي را حل نخواهد کرد بلکه منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات شده و از طرفي موجب افت کيفي توليدات کاشي وسراميک خواهد شد .

 

مطالب مرتبط