جلسه هيأت مديره مورخ 9 بهمن ماه 1401


...

نهمين جلسه هيأت مديره در تاريخ 9 بهمن ماه 1401 در محل دفتر انجمن برگزار گرديدو مسائل و مشکلات صنعت در حوزه هاي مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: اهم موارد مورد بررسي شامل:   مشکل تأمين انرژي  واحدها (گاز وبرق مصرفي کارخانجات)-بررسي  و تصويب برگزاري بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي کاشي سراميک و چيني بهداشتي تهران در آبانماه سال 1401 در محل نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب تهران - بررسي  امکان سنجي و راهکارهاي رتبه بندي کارخانجات کاشي وسراميک- موضوع بازنگري در استانداردهاي  مصرف انرژي در  فرايند توليد کاشي  وسراميک توسط سازمان ملي استاندارد ايران- وضعيت عرضه و تقاضا  - صادرات و...

مطالب مرتبط