جلسه انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران با انجمن سرامیک چین اسفند 1395