banner

آئین نامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور

 

الف) هدف:

هدف از تدوین این آیین نامه تشریح نحوه و شرایط عضویت، حق عضویت ثابت و سالانه و همچنین تعلیق و سلب عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور می باشد.

ب) حدود:

محدوده این آیین نامه فقط مشمول شرکتهاي تولیدکننده کاشی و سرامیک و همچنین شرکتهاي تولیدکننده پخت سوم می باشد.

ج) تعاریف:

   1 -حق عضویت ثابت: مبلغی می باشد که از شرکتهاي متقاضی عضویت در انجمن بعنوان ورودیه دریافت می گردد که این مبلغ منحصراً فقط یک بار دریافت می شود که براي تولیدکنندگان کاشی وسرامیک مبلغ 5,000,000 ریال و براي تولیدکنندگان پخت سوم مبلغ 2,500,000 ریال می باشد.

    2 -حق عضویت سالانه: مبلغی می باشد که تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و پخت سوم بر اساس تعرفه مصوبه هیأت مدیره ( بشرح ذیل ) بر مبناي ظرفیت تولید طبق پروانه بهره برداري بصورت سالیانه به انجمن پرداخت می نمایند.

   1 -2 نحوه محاسبه حق عضویت سالانه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک:

      - حق عضویت ثابت سالیانه 20,000,000 ریال

      - تولید کمتر از 3 میلیون مترمربع 5,000,000 ریال مازاد بر حق عضویت ثابت

      - تولید از 3 تا 6 میلیون مترمربع10,000,000 ریال مازاد بر حق عضویت ثابت

      - تولید از 6 میلیون مترمربع بالاتر 15,000,000 ریال مازاد بر حق عضویت ثابت

   2-2 نحوه محاسبه حق عضویت سالانه تولیدکنندگان پخت سوم:

      - واحدهاي تولیدکننده پخت سوم بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید سالیانه ده میلیون ریال بطور ثابت به انجمن پرداخت می نمایند.

د) نحوه دریافت حق عضویت:

   1 -کلیه شرکتهاي عضو موظفند قبل از اخذ گواهینامه عضویت، حق عضویت سالیانه خود را به انجمن پرداخت نمایند.

   2 -در صورتیکه تسویه مانده بدهی حق عضویت هاي سنوات گذشته تا پایان سال90 صورت پذیرد از تخفیف 50 درصدي برخوردار خواهند شد.

   3 -اعضایی که طی سه سال متوالی حق عضویت خود را به موقع پرداخت نمایند (به عنوان عضو ویژه) از تخفیف 20درصدي حق عضویت برخوردار می باشند.

ح) شرایط عضویت درانجمن:

   1 -تابعیت ایران.

   2 -شرکت به ثبت رسیده باشد.

   3 -فعالیت در صنعت کاشی و سرامیک در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارك شناسایی معتبر ( پروانه بهره برداري )

   4 -تصویب هیأت مدیره انجمن.

   5 -قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

   6 -پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه بطور مستمر.

و) شرایط صدور گواهینامه عضویت در انجمن:

در صورتیکه شرکت متقاضی شرایط عضویت طبق ماده 4 اساسنامه را داشته باشد و حق عضویت ثابت و سالیانه خود را به موقع به انجمن پرداخت نماید انجمن موظف است گواهینامه عضویت با اعتبار یکساله را صادر و در اختیار اعضاء قرار دهد. و اعضاء نیز می توانند از مزایاي گواهینامه عضویت در انجمن بهره مند شوند.

ض) شرایط تعلیق و یا محرومیت از عضویت در انجمن صنفی:

شرایط تعلیق از عضویت در انجمن دقیقاً بر اساس مندرجات ماده 5 اساسنامه بوده ولی در خصوص عدم پرداخت به موقع حق عضویت با توجه به ماده 8 اساسنامه چنانچه هر یک از اعضاء در مدت 6 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خود داري نمایند از طرف خزانه دار یا نماینده قانونی انجمن به آنان اخطار کتبی می شود چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت ننمایند بر اساس این آیین نامه بدین شرح اقدام خواهد شد:

    - گواهینامه عضویت صادر نخواهد شد. در صورت ابطال گواهینامه هیچگونه گواهی، معرفی نامه جهت بهره برداري در سازمانها و نهادها صادر نخواهد شد.

    - عضویت شرکت مزبور در انجمن به حالت تعلیق در خواهد آمد.

    - شرکتهایی که حق عضویت خود را پرداخت ننمایند عضو پیوسته انجمن نبوده و این شرکت ها حق راي در مجمع عمومی نداشته و حق کاندید شدن در هیأت مدیره انجمن را نیز ندارند.

    - شرکتهایی که عضویت آنها به دلایل فوق به حالت تعلیق در آید جهت عضویت مجدد در انجمن موظف هستند مبلغ ورودیه را با ضریب دو پرداخت نموده و کلیه بدهی هاي معوقه و جاري بابت حق عضویت سالیانه را با انجمن تسویه نمایند.

    - واگذاري غرفه نمایشگاهی به عضو تعلیق شده مشابه شرکتهاي غیر عضو بوده و انجمن در واگذاري یا عدم واگذاري غرفه به شرکت مزبور مختار می باشد.

    - امتیازاتی که توسط انجمن براي شرکتهاي عضو جهت مشارکت در نمایشگاههاي استانی اخذ می گردد مشمول شرکتهاي تعلیق شده از عضویت در انجمن نخواهد شد.

    - شرکتهاي تعلیق شده در صورت تمایل به مشارکت در نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک و همچنین بهره مند شدن از مزایاي بند 7 ) ض ) این آیین نامه موظف هستند کلیه حق عضویت معوقه و جاري خود را به همراه صورتحساب نمایشگاه با انجمن تسویه نمایند. اجراي بندهاي 1 تا 8 ) ض ) پس از تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

 

این آیین نامه در جلسه هیأت مدیره مورخ 1390/6/6 تصویب گردیده و در صورت صلاح دید هیأت مدیره قابل بازنگري می باشد.